Algemene Voorwaarden Buskruidje.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van buskruidje.nl.
1.2 Met het bestellen en hierdoor accepteren van een aanbieding aanvaardt u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van buskruidje.nl.
1.3 Er kan slechts schriftelijk worden afgeweken van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle aanspraken en rechten, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van buskruidje.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door buskruidje.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Betalingen, prijzen en verzendkosten
2.1 De op buskruidje.nl vermelde prijzen voor aangeboden diensten en producten zijn in euro’s (incl. BTW), echter exclusief eventuele andere heffingen, mits ander vermeld of overeengekomen.
2.2 Voor bestellingen van buskruidje.nl wordt een vast tarief van 1,50 in rekening gebracht.
2.3 Indien u tijdens een betaling in gebreke bent, is buskruidje.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2.4 Betalingen op buskruidje.nl geschieden via payment service provider Mollie.
Artikel 3. Overeenkomsten en aanbiedingen
3.1 Aanbiedingen van buskruidje.nl zijn vrijblijvend en buskruidje.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na het accepteren van uw bestellingen door buskruidje.nl. Buskruidje.nl is gewettigd een bestelling te weigeren evenals het verbinden van bepaalde voorwaarden aan uw levering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling om bepaalde redenen wordt geweigerd, deelt buskruidje.nl dit mee binnen 7 dagen na het ontvangen van de bestelling.
Artikel 4. Annuleren van bestellingen
4.1 Indien u een bestelling wilt annuleren moet dit schriftelijk geschieden via het mailadres van buskruidje.nl (info@buskruidje.nl).
Artikel 5. Levering
5.1 Levering van producten door buskruidje.nl verloopt via PostNL.
5.2 De opgegeven leveringstijden van buskruidje.nl zijn slechts een indicatie. Indien de door buskruidje.nl gestelde leveringstermijn overschreden wordt, kan er geen aanspraak gemaakt worden op (eventuele) schadevergoeding(en) alsmede het annuleren van een/de bestelling of het ontbinden van de aangegane overeenkomst.
5.3 Indien de leveringstermijn dusdanig overschreden wordt dat er van u niet verlangd kan worden de overeenkomst in stand te laten, kan er aanspraak gemaakt worden op een eventuele schadevergoeding.
5.4 De levering van bestellingen vindt plaats als de door u bestelde producten gereed zijn
verzending.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van geleverde producten schakelt pas naar u over als u heeft voldaan aan alle overeenkomsten aan buskruidje.nl. De risico’s die aan de producten verbonden zijn gaan direct op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 7. Eigendomsrechten
7.1 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door buskruidje.nl geleverde producten dienen door u ten alle tijden, onvoorwaardelijk en volkomen te worden gerespecteerd.
7.2 Buskruidje.nl kan niet garanderen dat de door u bestelde en aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig eigendomsrecht van derden.
Artikel 8. Garantie
8.1 Buskruidje.nl is nooit tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden, dan waarop buskruidje.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden vermeld.
8.2 Reclameren wegens (uiterlijke aantoonbare) gebreken moeten volgens contractuele voorwaarden, dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van de goederen door opdrachtgevers schriftelijk te worden ingediend. Voor consumenten geldt er een termijn van dertig dagen. Reclamaties die na het verstrijken van de gestelde termijn door buskruidje.nl worden ontvangen, behoeven niet door buskruidje.nl in behandeling te worden genomen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien de de door buskruidje.nl geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u buskruidje zo spoedig mogelijk schriftelijk te contacteren. Indien dit het geval is, heeft buskruidje.nl de keuze de factuurwaarde van de desbetreffende producten te restitueren of tegen retournering de oude producten te vervangen door nieuwe producten.
9.2 Indien u een product om verschillende redenen niet af wenst te nemen, dient u buskruidje.nl binnen 14 dagen te contacteren om aan te geven dat u het door buskruidje.nl geleverde product wil retourneren. Het door buskruidje.nl geleverde product dient na aanmelding binnen 14 dagen aan buskruidje.nl retour gestuurd te zijn. Retourzendingen worden alleen door buskruidje.nl geaccepteerd als de verpakking van het product niet beschadigd is. Ook komen de kosten voor het retourneren voor uw rekening. Als u het product wenst te retourneren en het door buskruidje.nl geaccepteerd is binnen de termijn van 14 dagen na aflevering, vergoedt buskruidje.nl het gehele bedrag inclusief verzendkosten binnen de gestelde 14 dagentermijn.
Artikel 10. Communicatie
10.1 Buskruidje.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden en/of onjuist doorkomen van mededelingen en bestellingen via internet in het communicatieverkeer tussen u en buskruidje.nl en/of tussen het communicatieverkeer tussen buskruidje.nl en derden. Dit geldt slechts als er sprake is van duidelijke nalatigheid of schuld van buskruidje.nl.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan het niet aan buskruidje.nl kunnen toerekenen van tekortkomingen omdat dit niet te wijten is aan haar schuld en noch op grond van de wet en rechtshandeling.
11.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft buskruidje.nl ingeval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling te verbreken evenals de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Buskruidje.nl deelt u dit schriftelijk mee. Buskruidje.nl is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding tenzij dit in bepaalde condities niet rechtvaardig zou zijn.
Artikel 12. Extra voorwaarden
12.1 Buskruidje.nl is bevoegd om bij het uitvoeringsproces van uw bestelling gebruik te maken van derden.
12.2 Buskruidje.nl respecteert naleving van deze algemene voorwaarden. Echter kunt u nooit recht doen gelden op grond van het feit dat buskruidje.nl deze algemene voorwaarden flexibel toepast.
12.3 Indien enkele bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomsten met buskruidje.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal deze bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door buskruidje.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Buskruidje is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van zaden en andere (geleverde) producten.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

0
    0
    Uw winkelmandje
    Uw winkelmandje is leegTerug naar de winkel